BV5650 Kneading Beater

Hntací slehac
BV5650 BV5655
CZ Návod k pouzití ES manual de instrucciones PT manual de instruções EN instructions manual FR mode d’emploi IT manuale di istruzioni DE Bedienungsanleitung
BG
AR

1 5 8

2 3 4
9 10 7

6 11

CESTINA
RÁDI BYCHOM VÁM PODKOVALI, ZE STE SI VYBRALI VÝROBEK ZN. UFESA. DOUFÁME, ZE BUDETE S TÍMTO PRODUKTEM SPOKOJENI.

Alirezatalischi
PED PRVNÍM POUZITÍM SI PROSÍM POZORN PECTTE NÁVOD K POUZITÍ. USCHOVEJTE JEJ NA BEZPECNÉM MÍST PRO BUDOUCÍ POUZITÍ.

POPI

1

Hlavní jednotka

2

Tlacítko pro vysunutí hntac

3

Regulátor rychlosti

4

Tlacítko Turbo

5

Slehací nástavce

6

Hntací háky

7

Základna pro mísu*

8

Rotacní mísa*

9

Tlacíto pro ukotvení hlavní jednotky*

10

Tlacítko pro nadzvednutí ramene*

11

Úlozný prosto pro píslusenství

*Píslusenství zálezí na zakoupeném modelu

BEZPECNOSTNÍ INSTRUKCE Pokud je napájecí kabel poskozen, musí být vymnn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobn kvalifikovanou osobou, aby se pedeslo nebezpecí. Pi cistní spotebice postupujte podle pokyn v návodu v cásti údrzba a cistní. Upozornní: Pi nesprávném pouzití hrozí nebezpecí zranní. Vzdy, kdyz spotebic nebudete pouzívat a ped jakoukoli montází, demontází a cistním jej odpojte z elektriky. Ped výmnou jakéhokoli píslusenství nebo pokud se musíte piblízit k dílm, které se bhem pouzívání pohybují, vypnte spotebic a odpojte jej ze sít.
3

Tento spotebic nesmí pouzívat dti. Udrzujte spotebic a jeho kabel mimo dosah dtí. Ped výmnou píslusenství spotebic vypnte a odpojte jej od napájení, nebo pokud máte v úmyslu piblízit se k cástem, které se pi pouzívání pohybují. Tento spotebic nesmí pouzívat dti. Uschovejte spotebic a jeho kabel mimo dosah dtí. Tento spotebic mohou pouzívat osoby se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo s nedostatkem zkuseností, pouze pod dohledem nebo pokud jsou pouceny o jeho bezpecném pouzívání a jsou si vdomy souvisejících rizik. Dti by nemly pístroj pouzívat jako hracku. DLEZITÉ UPOZORNNÍ
Tento spotebic je urcen pro domácí pouzití a nikdy se nesmí pouzívat pro komercní nebo prmyslové pouzití. Jakékoli nesprávné pouzití nebo nesprávná manipulace s výrobkem zpsobí neplatnost a ztrátu záruky. Ped zapojením výrobku do zásuvky zkontrolujte, zda je naptí v síti stejné, jako je uvedeno na stítku výrobku. Síový pipojovací kabel se bhem pouzívání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku. Nepouzívejte zaízení ani jej nepipojujte nebo neodpojujte od sít mokrýma rukama. Pi odpojování netahejte za pipojovací kabel ani jej nepouzívejte jako rukoje. V pípad zjistní závady nebo poskození ihned odpojte produkt od sít a kontaktujte autorizovanou technickou asistencní sluzbu. Abyste se vyhnuli rizikm nebo nebezpecím, neotevírejte zaízení. Opravy nebo jiné operace na zaízení smí provádt pouze kvalifikovaný technický personál z oficiální sluzby technické pomoci znacky. B&B TRENDS, S.L. odmítá jakoukoli odpovdnost za skody, které mohou být zpsobeny lidem, zvíatm nebo vcem v dsledku nerespektování výse uvedených varování.
4

NÁVOD K POUZITÍ
PED PRVNÍM POUZITÍM
Vybalte spotebic. Zkontrolujte, zda parametry napájení zaízení odpovídají parametrm zdroje. Ped prvním pouzitím vycistte mixér a jeho píslusenství, jak je popsáno v cásti údrzba a cistní tohoto návodu. Ped montází spotebice se ujistte, ze je odpojen od sít a regulátor otácek je v poloze ,,0″. Pozor! Zpocátku mze zaízení vydávat zápach, který po urcité dob pouzívání zmizí.
POUZÍVÁNÍ
Ujistte se, ze je zaízení odpojeno od sít. Vlozte ingredience do mísy (v závislosti na modelu). Vyberte pozadované nástavce a vlozte je do otvor v hlavní jednotce. Pozor! Pouzijte píslusenství vhodné pro otvory v mixéru. Pro hntení pouzijte hntace; druhá sada (nástavce pro slehání) se pouzívají ke slehání vajec nebo podobných potravin. Pozor! Bhem provozu mixéru do mísy nevkládejte vidlicky, noze nebo lzíce. Pístroj by neml pracovat nepetrzit déle nez 5 minut. Pokud potebujete mixér pouzívat delsí dobu, nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu (coz mze trvat az 30 minut) po kazdých 5 minutách nepetrzitého pouzívání. Pro dosazení nejlepsích výsledk pi míchání tst na koláce, která pouzívají drozdí, doporucujeme, abyste zacali míchat pi nízké rychlosti a na konci procesu zvýsili na plnou rychlost. Po ukoncení pouzívání spotebice nastavte regulátor rychlosti na ,,0″ a odpojte mixér od napájení. Pokud jsou na nástavcích zbytky naslehaných výrobk, pouzijte devnou strku. Jednou rukou stisknte tlacítko pro vysunutí a druhou rukou drzte píslusenství. Nepouzívejte spotebic s více nez 810 g mouky.
POUZITÍ ZÁKLADNY A OTOCNÉ MISKY (soucást balení v závislosti na zakoupeném modelu)
Stisknte uvolovací tlacítko na rameni, abyste jej zvedli ze základny. Podepete sadu rukou a stisknte dokovací tlacítko na hlavní jednotce, abyste ji vyjmuli. Umístte pozadované píslusenství na základnu tak, ze jej zasunete do otvoru a ujistte se, ze je správn usazeno. Stisknte tlacítko c. 9 a zatlacte hlavní jednotku c.1 do výchozí polohy. Pipojte spotebic k elektrické síti a spuste jej pomocí regulátoru otácek. Doporucujeme vzdy zacít pracovat s nízkou rychlostí a postupn ji zvysovat.
5

ÚDRZBA A CISTNÍ
K cistní výrobku pouzijte suchý kuchyský hadík. Je písn zakázáno oplachovat hlavní jednotku vodou nebo ji ponoovat do vody. K cistní zaízení nepouzívejte drátnky, kovové nebo nylonové kartáce, abrazivní cistící prostedky, edidla atd., protoze mohou poskodit povrchovou strukturu zaízení. K otení necistot z napájecího kabelu pouzijte mkký, suchý hadík. Nástavce umyjte vlaznou vodou s trochou tekutého prostedku na mytí nádobí, opláchnte a osuste. Miska je vhodná do mycky nádobí. Zbytky, které se obtízn odstraují bzným zpsobem, pouzijte plastovou nebo devnou strku.

LIKVIDACE PRODUKTU

Tento produkt vyhovuje evropské smrnici 2012/19/EU o elektrických a elektronických

zaízeních, známé jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která

poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a optovné pouzití

elektronických a elektrických zaízení. Nevyhazujte tento produkt do bzné popelnice, ale

umístte jej do speciálního kontejneru na elektrický nebo a elektronický odpad, nebo jej

ulozte ve sbrném dvoe u vasemu domova.

Doufáme, ze budete s tímto produktem

spokojeni.

Tento produkt spluje veskeré základní pozadavky pedpis EU, které se na nj vztahují. Zmny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez pedchozího upozornní a vyhrazujeme si právo na tyto zmny. Tiskové chyby vyhrazeny. Více informací a dokumenty ke stazení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz, www.mujpramen.cz Dovozce do CR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Ceská republika

6

Zolemba / Zothandizira

UFESA BV5650 Kneading Beater [pdf] Buku la Malangizo
BV5650 Kneading Beater, BV5650, Kneading Beater, Beater

Zothandizira