FIELDMANN FZF 4008-E Electric Garden Vacuum Cleaner Manual

FZF 4008-E Electric Garden Vacuum Cleaner

FZF 4008 E

Mtengo wa 19 CZ
Zahradní vysavac elektrický
NÁVOD K OBSLUZE
Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili tento zahradní vysavac. Nez jej zacnete pouzívat pectte si, prosím, pozorn tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pípad dalsího pouzití.
OBSAH
1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÍ PEDPISY …………………………………………………………………………………………….20 Dlezitá bezpecnostní upozornní…………………………………………………………………………………………………….20 Obal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 Návod na pouzití……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2. VÝZNAM VÝSTRAZNÝCH SYMBOL……………………………………………………………………………………………………21 3. BEZPECNOSTNÍ POKYNY ……………………………………………………………………………………………………………………….22
Tyto pokyny a návody si dobe uschovejte. ……………………………………………………………………………………22 Pracovní oblast…………………………………………………………………………………………………………………………………………22 Elektrická bezpecnost ……………………………………………………………………………………………………………………………22 Osobní bezpecnost ………………………………………………………………………………………………………………………………..23 Pouzívání a osetování elektrického náadí ……………………………………………………………………………………23 Dodatecné bezpecnostní pedpisy pro vysavace listí s foukací funkcí ………………………………..24 Doporucení ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….25 4. SESTAVENÍ VYSAVACE…………………………………………………………………………………………………………………………….26 Sestavení ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 Upevnní sbrného vaku ……………………………………………………………………………………………………………………..27 Upevnní ramenního popruhu ………………………………………………………………………………………………………….27 5. SPUSTNÍ VYSAVACE/FUKARU …………………………………………………………………………………………………………….28 Ped zahájením práce ………………………………………………………………………………………………………………………….28 Spustní vysavace/fukaru ……………………………………………………………………………………………………………………28 Vypnutí vysavace/fukaru………………………………………………………………………………………………………………………28 6. POUZITÍ VYSAVACE/FUKARU ………………………………………………………………………………………………………………..29 Pouzití vysavace/fukaru ………………………………………………………………………………………………………………………..29 Obsluha vysavace/fukaru …………………………………………………………………………………………………………………..29 7. ÚDRZBA, ULOZENÍ A SERVIS ………………………………………………………………………………………………………………….30 8. POPIS ZAÍZENÍ…………………………………………………………………………………………………………………………………………31 9. OCHRANA ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ ……………………………………………………………………………………………………32 10. LIKVIDACE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32 11. PROHLÁSENÍ O SHOD ………………………………………………………………………………………………………………………….33

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 20 Vseobecné bezpecnostní pedpisy
1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÍ PEDPISY
Dlezitá bezpecnostní upozornní Ped spustním tohoto stroje je dlezité, abyste si velmi pecliv pecetli následující pokyny a porozumli jim. Jsou vytvoeny tak, aby bezpecn ochránily vás i ostatní osoby a zajistily dlouhodobou a bezproblémovou zivotnost tohoto stroje.
Výrobek pecliv vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili zádnou cást obalového materiálu díve, nez najdete vsechny soucásti výrobku. Zahradní vysavac uchovávejte na suchém míst mimo dosah dtí. Ctte vsechna upozornní a pokyny. Zanedbání pi dodrzování varovných upozornní a pokyn mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, pozár a/nebo tzká poranní. Obal Výrobek je umístn v obalu bránícím poskozením pi transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci. Návod na pouzití Nez zacnete se zahradním vysavacem pracovat, pectte si následující bezpecnostní pedpisy a pokyny k pouzití. Seznamte se s obsluznými prvky a správným pouzíváním zaízení. Návod pecliv uschovejte pro pípad pozdjsí poteby. Minimáln po dobu záruky doporucujeme uschovat originální obal vcetn vnitního balicího materiálu, pokladní doklad a zárucní list. V pípad pepravy zabalte stroj zpt do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku pi pípadném transportu (nap. sthování nebo odeslání do servisního stediska). Poznámka: Pedáváte-li stroj dalsím osobám, pedejte jej spolecn s návodem. Dodrzování pilozeného návodu k obsluze je pedpokladem ádného pouzívání pístroje. Návod k obsluze obsahuje rovnz pokyny pro obsluhu, údrzbu a opravy. Výrobce nepebírá odpovdnost za nehody nebo skody vzniklé následkem nedodrzování tohoto návodu.
FZF 4008 E

Význam výstrazných symbol 21 CZ
Toto zaízení je urceno výhradn pro foukání a vysávání spadaného listí v soukromých zahradách. Jakékoli jiné pouzití, které není v tomto návodu výslovn povoleno, mze vést k poskození zaízení a pedstavuje vázné nebezpecí pro uzivatele.
2. VÝZNAM VÝSTRAZNÝCH SYMBOL
VAROVÁNÍ: Pecliv si pectte tento návod k obsluze Dodrzujte dlezité bezpecnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Vzdy pouzívejte: Bezpecnostní obuv Ochranu sluchu Ochrana zraku Bezpecnostní rukavice Ped provádním jakékoli údrzby vzdy toto zaízení vypnte a odpojte zástrcku napájecího kabelu od síové zásuvky
Dojde-li k zamotání nebo k poskození kabelu, odpojte tento kabel od síové zásuvky
Nepouzívejte pi desti Nevystavujte psobení vlhkosti
Udrzujte ostatní osoby v bezpecné vzdálenosti Udrzujte vsechny ostatní v bezpecné vzdálenosti
Je-li toto zaízení pipojeno k napájení, nevkládejte do otvor ruce a nohy.
Dvojitá isolace
POZOR OCHRANA ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ ! Tento pístroj se nesmí likvidovat spolecn s domovním/ komunálním odpadem. Vyslouzilý pístroj je zapotebí odevzdat ve sbrn, zabývající se ekologickou likvidací Zarucená hladina akustického výkonu LWA 106 dB(A)

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 22 Bezpecnostní pokyny
3. BEZPECNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ POZOR! Proctte si vsechny pokyny a návody a zajistte, abyste vsemu porozumli. Nedodrzení následujících pokyn a návod mze mít za následek zásah elektrickým proudem, pozár a nebo vázné zranní. V následujícím textu uzívané oznacení ,,elektrické náadí” platí pro Vámi získané elektrické náadí pohánné ze sít (pipojené pes kabel).
Tyto pokyny a návody si dobe uschovejte. Pozor: Ochrana proti hluku! Dodrzujte pi uvedení do provozu regionální pedpisy.
Pracovní oblast Udrzujte pracovní oblast cistou a dbejte na dostatecné osvtlení. Nepoádek a spatné osvtlení pracovních oblastí podporují vznik úraz. Elektrické náadí nikdy nepouzívejte v prostedí s nebezpecím výbuchu jako napíklad v blízkosti lehce zápalných kapalin, plyn nebo prachu. Elektrické náadí vytváí jiskry, které mohou prach a páry zapálit. Drzte dti a nezúcastnné osoby v bezpecné vzdálenosti v prbhu práce s elektrickým náadím. Pi ohlízení se mzete nad pístrojem ztratit kontrolu.
Elektrická bezpecnost Vidlice elektrického pístroje se musí hodit do píslusné zásuvky. Vidlici nesmíte zádným zpsobem modifikovat. Nepouzívejte zádné adaptéry ve spojení s elektrickým náadím. Nemodifikované vidlice a vhodné zásuvky snizují riziko zásahu elektrickým proudem. Vyhýbejte se tlesnému kontaktu s uzemnnými povrchy jako potrubí, radiátory, kuchyské sporáky a chladnicky. Pokud je Vase tle uzemnno, je riziko zásahu elektrickým proudem vyssí. Elektrické náadí nikdy nevystavujte desti nebo mokrému prostedí. Voda, která vnikne do elektrického náadí, zvysuje nebezpecí zásahu elektrickým proudem. Síový kabel nepouzívejte na jiné, nez urcené úcely. Nikdy nepouzívejte síový kabel k nosení nebo tahání elektrického náadí a vidlici nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel. Nevystavujte kabel vysokým teplotám, oleji, ostrým hranám nebo pohyblivým dílm. Poskozené nebo zamotané kabely zvysují nebezpecí zásahu elektrickým proudem. Pi práci s elektrickým náadím venku pouzívejte výlucn k venkovnímu pouzití vhodné prodluzovací kabely. Pouzívání prodluzovacího kabelu urceného k venkovnímu pouzití snizuje nebezpecí zásahu elektrickým proudem.
FZF 4008 E

Bezpecnostní pokyny 23 CZ
Osobní bezpecnost
Bute vzdy pozorný, koncentrujte se na svou práci a postupujte s rozvahou pi práci s elektrickým náadím. Elektrické náadí nepouzívejte, pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo lék. Pi práci s elektrickým náadím mze jediný krátký moment nepozornosti vést k velmi vázným zranním. Pouzívejte osobní ochranné vybavení. Pouzívejte vzdy ochranné brýle. Pouzívaní osobního ochranného vybavení jako protiprachových masek, bezpecnostní obuvi s protismykovou podrázkou, ochranné pilby nebo protihlukových sluchadel (aktuáln podle daných pracovních podmínek) snizuje nebezpecí zranní. Zabrate neúmyslnému zapnutí pístroje. Dbejte na to, aby se spínac nacházel v pozici ,,VYPNUTO” pedtím, jako pístroj zapojíte do sít. Nosení elektrického náadí s prstem na spínaci ZAP/VYP a pipojování zapnutých elektrických pístroj do sít zvysuje riziko úraz. Odstrate vsechny nastavovací nástroje resp. sroubováky pedtím, jako pístroj zapnete. Sroubovák nebo jiný nástroj, který se nachází v rotující cásti pístroje, mze zpsobit zranní. Nenahýbejte se pílis daleko dopedu. Dbejte vzdy na stabilní postoj. To Vám umozní lepsí kontrolu nad pístrojem v neocekávaných situacích. Pouzívejte pimené oblecení. Nenoste zádné volné oblecení a zádné ozdoby. Vlasy, oblecení a rukavice udrzujte v bezpecné vzdálenosti od pohyblivých díl. Volné oblecení, ozdoby nebo dlouhé vlasy se mohou do pohyblivých díl zachytit. Pokud je mozné namontovat pípravky k odsávání nebo zachytávání prachu, zkontrolujte, aby tyto byly ádn pipojené a aby se pouzívaly správn. Pouzívání tchto pípravk snizuje ohrození prachem.
Pouzívání a osetování elektrického náadí
Pístroj nepetzujte. Pro své pracovní úkoly pouzívejte vzdy vhodné elektrické náadí. Pomocí vhodného elektrického náadí zvládnete svou práci lépe a bezpecnji v rámci stanoveného výkonového rozsahu. Nepouzívejte elektrické náadí, pokud se toto nedá zapínat a vypínat prostednictvím spínace. Elektrické náadí, které se nedá zapínat nebo vypínat urceným spínacem je nebezpecné a je zapotebí ho nechat opravit. Vzdy vytáhnte síovou vidlici ze sít pedtím, nez budete provádt nastavení, mnit cásti píslusenství nebo elektrické náadí odstavujete resp. ukládáte. Toto preventivní opatení snizuje riziko neúmyslného zapnutí pístroje. Nepouzívané elektrické náadí skladujte mimo dosahu dtí a nedovolte, aby pístroj pouzívaly osoby, které s pístrojem a pedkládanými upozornními nejsou seznámené. Elektrické náadí je nebezpecné, pokud ho pouzívají nezkusené osoby. Udrzujte své elektrické náadí v poádku. Dbejte na správné nastavení a upevnní pohyblivých díl a vseobecn dávejte pozor na prasklé díly a jiné chyby, které by mohly mít vliv na ádný chod elektrického pístroje. V pípad chyb nechte pístroj opravit pedtím, nez jej budete pouzívat. Mnohé úrazy jsou výsledkem spatn udrzovaného elektrického náadí. Pouzívejte elektrické náadí, jakoz i vsechny díly píslusenství, píslusné nástroje podle pilozených návod a správným zpsobem pro daný typ CZ-4 náadí; vzdy pitom respektujte pracovní podmínky a urcený druh práce. Pouzívání elektrického náadí pro jiné jako urcené práce mze vést k nebezpecným situacím. Své elektrické náadí nechte opravit pouze kvalifikovanému odbornému personálu a za pouzití výlucn originálních náhradních díl. Tím se zajistí, ze zstane zachovaná bezpecnost Vaseho pístroje.

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 24 Bezpecnostní pokyny
Dodatecné bezpecnostní pedpisy pro vysavace listí s foukací funkcí
Vzdy pouzívejte pimené ochranné vybavení, pokud pracujete s pístrojem, abyste zabránili poranní tváe, ocí, rukou, nohou, hlavy nebo poskození sluchu. Pouzívejte ochranné brýle resp. ochranu tváe, vysoké holínky resp. stabilní obuv, dlouhé kalhoty, pracovní rukavice a ochranu sluchu. Nikdy pístroj nezapínejte, pokud stojí na hlav nebo pokud se nenachází ve správné pracovní pozici. Motor vypnte a vytáhnte síovou vidlici, pokud pístroj nepouzíváte, necháváte ho bez dohledu, kdyz ho cistíte, transportujete nebo je-li prodluzovací kabel zamotaný nebo poskozený. Nikdy pístroj nepouzívejte, pokud se v jeho blízkosti nacházejí jiné osoby, pedevsím dti nebo domácí zvíata. Pístroj vypnte, pokud se osoby nebo zvíata piblizují. Pi práci s pístrojem udrzujte od ostatních osob resp. zvíat bezpecnostní vzdálenost minimáln 5 metr. Nikdy nesmrujte foukací rouru na okolo stojící osoby nebo zvíata. Nikdy nevyfukujte objekty/necistoty smrem na okolo stojící osoby nebo zvíata. Obsluha pístroje je zodpovdná za nehody nebo ohrození, kterým jsou vystavené tetí osoby nebo jejich majetek. Nikdy pístroj ani jeho vidlici neobsluhujte mokrýma rukama a nikdy pístroj nepouzívejte za dest. Pouzívejte výlucn prodluzovací kabely, které jsou urcené pro pouzití venku a jsou v tomto smru takto oznacené. Chrate prodluzovací kabel ped vysokými teplotami, oleji a ostrými hranami. Prodluzovací kabely nesmí být nizsí kvality nez typ H05RN-F a H05VV-F s minimálním prezem vodice 1,5 mm2 a maximální doporucenou délkou 30 m. Dbejte na to, aby prodluzovací kabel byl zajistný tak, aby se za provozu nemohla vidlice pístrojového kabelu odpojit. Udrzujte otvory pro vstup vzduchu bez prachu, vláken, chlup a jiného materiálu, který by mohl redukovat proud vzduchu. Pi pouzívání pístroje udrzujte rovnováhu a dbejte na stabilní postoj. Pístroj nepouzívejte v uzavených nebo spatn vtraných prostorách nebo v blízkosti holavých anebo výbusných látek (kapaliny, plyny, prach). Nepozívejte pístroj, pokud máte dlouhé voln splývající vlasy nebo voln visící ozdoby. Dlouhé vlasy si upevnte a voln visící ozdoby odlozte. Dbejte na to, aby vysavac listí nenasál hoící nebo doutnající materiály jako popel, cigaretový nedopalek atd. Nikdy se nepokousejte vysávat rozbitné objekty ze skla, plast, porcelánu atd. Pístroj nepouzívejte v sacím rezimu bez správn nasazeného sbrného pytle. Vysavac listí nepouzívejte na plochách pokrytých strkem nebo sotolinou, a to ani ve foukacím a ani sacím rezimu. Pístroj pouzívejte pouze za plného denního svtla nebo za dostatecného umlého osvtlení. Pokud pístroj nepouzíváte, ulozte ho na suchém míst mimo dosah dtí. Po pouzití pístroj odpojte od sít a zkontrolujte, zda není poskozený. Pokud byste mli jen minimální pochybnosti o neporusenosti Vaseho pístroje, nechte tento zkontrolovat v autorizovaném servisu. Pouzívejte pístroj pouze v souladu s pokyny popsanými v pedkládané pírucce. Pravideln kontrolujte vsechny srouby, zda jsou pevn utazeny pevn. Pouzívejte pouze výrobcem doporucené náhradní díly a píslusenství. Nikdy se nepokousejte pístroj opravovat sami nebo se dostat k dílm uvnit pístroje. V pípad poteby dejte pístroj vzdy do autorizované odborné dílny. Toto zaízení není urceno pro pouzití osobami (vcetn dtí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkuseností a znalostí, s výjimkou pípadu, kdyz je nad nimi provádn dozor a kdyz jsou jim poskytnuty pokyny pro pouzití zaízení ze strany dosplé osoby, odpovdné za jejich bezpecnost.
FZF 4008 E

Bezpecnostní pokyny 25 CZ
Tento pístroji není vhodný k pouzívání dtmi. Uzivatel by si ml od prodejce nebo odborníka nechat pedvést bezpecné zacházení s pístrojem. Zákonná ustanovení mohou omezovat vk obsluhující osoby. Ped pouzitím zkontrolujte, zda síové a prodluzovací kabely nejeví známky poskození anebo stárnutí. Nikdy nepouzívejte pístroj s poskozenými kabely. Kabel orientujte vzdy smrem dozadu, od pístroje pryc. Pokud dojde k poskození kabelu za provozu, vytáhnte vidlici ze zásuvky. Kabelu se za zádných okolností nedotýkejte. Pi práci na svazích dbejte na stabilní postoj. Vytáhnte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky: – nez ponecháte vysavac listí bez dohledu, – nez budete odstraovat mozná zablokování, – nez budete pístroj kontrolovat, cistit nebo na nm provádt jakékoliv práce. Vnikne-li nedopatením do vysavace listí cizí pedmt nebo jiný odpad, ihned pístroj zastavte a pouzijte jej teprve poté, co jej zkontrolujete a ujistíte se, ze se nachází v bezpecném provozním stavu. Vydává-li vysavac listí neobvyklé zvuky nebo zacne-li neobvykle vibrovat, ihned jej ZASTAVTE, vytáhnte vidlici ze zásuvky a zjistte pícinu. Nadmrnými vibracemi se mze vysavac listí poskodit a zranit uzivatele
‘RSRUXþHQt a) Doporucujeme vám, abyste prasné povrchy mírn navlhcily nebo abyste pouzili rozprasovac. b) Doporucujeme vám, abyste pouzívali maximální délku trubice, aby proud vzduchu dosáhl na pracovní
plochu. c) Doporucujeme vám, abyste toto zaízení pouzívali bhem dne v rozumné dob, ne pílis brzy ráno nebo pílis
pozd vecer, protoze by docházelo k rusení vasich soused. Dodrzujte casy urcené místními pedpisy.
Pokyny pro uzivatele PO pouzití VYSAVACE a) Po pouzití odpojte toto zaízení od napájecího zdroje. b) Zaízení ádn ocistte podle pokyn popsaných v kapitole 7.

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 26 Sestavení vysavace Popis stroje (obr. 1)

1. Spínac zapnuto/vypnuto 2. Zajistní pívodního kabelu 3. Tlo vysavace 4. Pepínáni rezimu vysávaní/foukání 5. Záchytný vak 6. Uchycení vaku na trubici 7. Podprné kolecko

8. Spodní cást trubice vysavace 9. Horni cast trubice vysavace (vysávání) 10. Horni cast trubice vysavace (foukání) 11. Madlo 12. Uchycení ramenního popruhu 13. Zástrcka pívodu energie

4. SESTAVENÍ VYSAVACE
Varování! Tento vysavac/fukar nesmí být pouzíván nebo zapnut, dokud nebude zcela sestaven. Pedtím nez zacnete vysavac / fukar sestavovat ODPOJTE PÍVODNÍ KABEL z elektrické sít
Sestavení Zasute horní cásti trubice (obr. 1, bod 9, 10) do tla vysavace (obr 1, bod 3) a ujistte se, zda je správn usazena. Následn ji upevnte pomocí pilozených sroub. Následn k horním trubicím upevnte spodní trubici s kolecky (obr 1, bod 8). Ujistte se, zda je správn zasunuta, zatlacena co nejdále a upevnna pomocí dodaných sroub.

FZF 4008 E

Upevnní sbrného vaku

Sestavení vysavace 27 CZ

(gawo 2)

(gawo 3)

Ped upevnním sbrného vaku zkontrolujte, zda není pepínací pácka rezim zablokována necistotami z pedcházejícího pouzití. Nasate plastové ústí vaku na výstupní otvor vysavace/fukaru a zajistte ho (obr. 2). Upevnte pední cást sbrného vaku pod trubici vysavace/fukaru pomocí píchytky sbrného vaku (obr. 3).
Upevnní ramenního popruhu
(gawo 4)

Tento vysavac/fukar je dodáván s ramenním popruhem. Tento popruh je upevnn k horní cásti tla vysavace karabinou (obr. 4, bod 1). Ramenní popruh snizuje únavu a zvysuje pohodlí pi práci. Popruh lze nastavit do volitelné polohy.

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 28 Spustní vysavace/fukaru
5. SPUSTNÍ VYSAVACE/FUKARU
Ped zahájením práce Ped pouzitím tohoto vysavace/fukaru provete pipojení k napájecímu zdroji, který je opaten proudovým chránicem, a potom toto zaízení zapnte. Zkontrolujte, zda proudový chránic normáln pracuje. Ped spustním tohoto vysavace/fukaru se ujistte, zda je správn upevnna stední trubice. Varování! Ped zvolením funkce vysavac nebo fukar zkontrolujte, zda je pepínací pácka (Obr 5, bod 2) rezimu v normální poloze a zda není zablokována necistotami z pedcházejícího pouzití.
Spustní vysavace/fukaru Pomocí pácky pro volbu rezimu (obr 5, bod 2) nacházející se bocní cásti zaízení zvolte jednu ze dvou funkcí a potom zaízení zapnte stisknutím spoustcího spínace (obr. 5, bod 1). Vypnutí vysavace/fukaru Chcete-li tento vysavac/fukar vypnout, jednoduse uvolnte spoustcí spínac (obr. 5, bod 1)
(gawo 5)
FZF 4008 E

Pouzití vysavace/fukaru 29 CZ
6. POUZITÍ VYSAVACE/FUKARU
Pouzití vysavace/fukaru Nepokousejte se vysávat vlhké necistoty. Ped pouzitím vysavace/fukaru nechejte spadané listí a ostatní necistoty oschnout. Tento vysavac/fukar mze být pouzit pro odfuk necistot z teras, cest, trávník, ke, okraj a ulicek. Mze také vysávat listí, papíry, malé vtvicky a piliny. Je-li toto zaízení pouzito v rezimu vysavac, necistoty jsou nasávány pes trysku sací trubice a potom jsou odvádny do sbrného vaku. Pi prchodu pes sací ventilátor dochází k jejich cástecnému drcení. Rozdrcený rostlinný odpad je vhodný pro kompostování.
Varování! Dojde-li k vysátí tvrdého pedmtu, jako je napíklad kámen, plechovka, sklo atd., mze dojít k poskození sacího ventilátoru.
Dlezité Nepouzívejte toto zaízení pro vysávání vody nebo velmi vlhkých necistot. Nikdy nepouzívejte tento vysavac/fukar bez sbrného vaku.
Obsluha vysavace/fukaru
Rezim fukar Ped zahájením práce zkontrolujte prostor, který chcete vycistit. Odstrate vsechny necistoty a pedmty, které by mohly být odmrstny nebo které by mohly uvíznout nebo zpsobit zablokování vysavace/fukaru. Pomocí pácky volice rezimu na bocní cásti zaízení (Obr 1, bod 5) zvolte funkci fukar a zapnte zaízení. Opete trubici o kolecka a tlacte zaízení smrem dopedu. Mite koncovou cást trubice na necistoty, které chcete odstranit. Mzete také udrzovat koncovou cást trubice tsn nad zemí, pohybovat s ní ze strany na stranu a soucasn dopedu, a to ve smru, jakým chcete necistoty odstranit. Foukejte necistoty na hromady a potom pouzijte funkci vysavac a necistoty vysajte.

Rezim vysavac
Ped zahájením práce zkontrolujte prostor, který chcete vycistit. Odstrate vsechny necistoty a pedmty, které by mohly být odmrstny nebo které by mohly uvíznout nebo zpsobit zablokování vysavace/fukaru. Pomocí pácky volice rezimu na bocní cásti zaízení (Obr 1, bod 5) zvolte funkci vysavac a zapnte zaízení. Opete trubici o kolecka a tlacte zaízení smrem dopedu. Mite koncovou cást trubice na necistoty, které chcete vysát. Mzete také udrzovat koncovou cást trubice tsn nad zemí, pohybovat s ní ze strany na stranu a soucasn dopedu, a to ve smru, jakým chcete necistoty vysát. Nevtlacujte koncovou cást trubice pímo do necistot, protoze hrozí riziko ucpání této trubice a snízení výkonu tohoto zaízení.
Rostlinné materiály, jako je listí, obsahují velké mnozství vody. Proto mze docházet k jejich nalepení na vnitní stny sací trubice. Chcete-li omezit tento problém, nechejte rostlinný materiál ped odstranním nkolik dn schnout.

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 30 Údrzba, ulození a servis
7. ÚDRZBA, ULOZENÍ A SERVIS
Varování! Odpojte toto zaízení od zdroje napájení ped cistním a ped provádním jakékoli bzné údrzby. Ukládejte toto zaízení pouze na suchém míst, které je chránno ped svtlem a mrazem. Zajistte, aby k tomuto zaízení nemly pístup dti. a) Udrzujte vsechny matice a srouby ádn upevnny k zaízení, aby byla zajistna jeho správná funkce. b) Nikdy nenechávejte necistoty v zaízení nebo ve sbrném vaku. To mze být nebezpecné pi optovném
zapnutí vysavace/fukaru. Sejmte a vyprázdnte sbrný vak. Zkontrolujte normální funkci pácky pro volbu rezimu a ujistte se, zda není zablokována necistotami. Pomocí vhodného kartáce ocistte prostor v blízkosti ventilátoru a uvnit trubice vysavace/fukaru, aby doslo k odstranní vsech necistot. Na plastové cásti vysavace/fukaru nepouzívejte zádný typ cistícího rozpoustdla. c) Provádjte casto kontrolu stavu opotebování sbrného vaku. d) Opotebované nebo poskozené cásti nahrate originálními náhradními díly nebo píslusenstvím. Vsechny poskozené a opotebované díly musí být vymnny, aby byl zajistn dobrý provozní stav vysavace/fukaru. Opravy svte autorizovanému servisnímu stedisku, které bude pouzívat pouze originální náhradní díly.
FZF 4008 E

Popis zaízení 31 CZ

8. POPIS ZAÍZENÍ

Technické údaje Napájecí naptí Typ napájení a frekvence Píkon Tída ochrany: Ochrana zaízení proti vniknutí pevných látek a kapalin Kapacita sbrného vaku Rychlost proudní vzduchu Max. objem prtoku vzduchu Pomr drcení odpadu Hmotnost Otácky bez zatízení (ot/min) Hodnota akustického tlaku (SPL – Sound pressure level) Odchylka akustického tlaku Hodnota akustického výkonu (SPL – Sound power level) Odchylka akustického výkonu LwA Celková úrove vibrací Odchylka mení

230 - 240 V 50 Hz
3 000 W Tída II IPX0
45 l 240 km/h
9 m3 1:10 2,8 kg 14 000 84,3 dB (A) kPa = 3 dB 106 dB (A) KwA = 3 dB 3,702 m/s2 K = 1,5 m/s2

Uvedené celkové hodnoty hlucnosti a vibrací byly nameny podle pozadavk testovací metody uvedené ve smrnici 2000/14/EC.

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 32 Ochrana zivotního prostedí | Likvidace
9. OCHRANA ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ
Varování! Nelikvidujte elektrický a elektronický odpad v bzném netídném odpadu, ale vyuzijte kontejnery na tídný odpad. Dalsí informace týkající se recyklace tohoto zaízení získáte u autorizovaného prodejce nebo ve sbrném dvoe.
10. LIKVIDACE
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUZITÝM OBALEM Pouzitý obalový materiál odlozte ndi místo urcené obcí k ukládání odpadu.
Stroj a jeho píslusenství jsou vyrobeny z rzných materiál, nap. z kovu a plast. Poskozené soucástky odevzdejte do tídného sbru. Informujte se u píslusného úadu.
Tento výrobek spluje veskeré základní pozadavky smrnic EU, které se na nj vztahují. Zmny v textu, designu a technických specifikací se mohou mnit bez pedchozího upozornní a vyhrazujeme si právo na jejich zmnu.
FZF 4008 E

11. PROHLASENÍ O SHOD

Prohlásení o shod 33 CZ

hWZK,>aE1K^,K

WZ

/ FIELDMANN

Typ/ model: sZ

FZF 4008-E jako výrobní model HY 6306P0 AC 230-240V, 50 Hz, 30td///Wy hladina akustického výkonu: LPA= 87,3 dB(A) ZZZ>WA= 106 dB(A)
&^dZ h^, Czech Republic VAT no: CZ24777749

dZZZZZZZZZZ

WZZZZZ

h

^ MD 2006/42/EC

^ EMC 2014/30/EU

^ NEOE 2000/14/EC

^ RoHS 2011/65/EU

Mtengo WZZZ

EN 60335-1: 2012 + A2

EN 55014-1: 2017

EN 50636-2-100: 2014

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3:2013+A1

DZ: Praha : 22. 03. 2022

:Z: Petr Uher ­ KZZZ Podpis:

ZAHRADNÍ VYSAVAC ELEKTRICKÝ

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 34 Poznamky
FZF 4008 E

MF’gX;m$k JFQ=]TV;) =VJV;m&kBV D XvMF”)= agc MV=VTMXgDk
BzQl$F’J|)Xa)TmXvMF”=V=VJVc ;m$mBgNV=Q)JFQ=]TV;)a’g?)VX)’)Dv$6JF’d BmD)=gMV=Q)XaT6V;)JFVa)DDFXiQJFT|)”Dm a”FmJMF’DiQJFT|)”8T)?8JMF”zDi’FBg$mJFV8c TmNgXaF’JFXz’DFQT9aX’]M)=?B$8B) =VJV;m$m VJ@TD8T “VxV JMF’gX;k$k6F V =T)Mi6F “]?XvMF”)=a=FVJ)DD)”FDk)VX)’)DiBVc TFN8aFXDiBQ)MX8QV VJV;n$m;)JFX8D)DM)=@B$8 VJ?TD8T”)aa”]T)wDi6FF’=?’V”]D)’F$6ga)?F =)a6FN~)DmX’]D);JFa’z;8X~=’F=FD$)agMVwDm ‘F”] VJV;k$k;)JFX8D)DJFQ=]TDFVTJ|8M)=@B$8 QFVw9DDFQTDVTDFVJMFFXz|)Dk)8QT)D$)M)=@BFc XDiX’]FM)=?BwDk6F|ka)DmQ)J|8;mBgJFVc a) =FBJ?)TDm a ‘XF’ ‘F’M)Dm 6]58)D8$=v$6 J|)’J8QD)aD)w8~TzDvXvMF”)= J|mJ’zFJMgXc DzDiM)=?B$)Q)agNVwDm’F”JNF’?VV;)F’F”V F’ F=B8=V VJ?TDzDk N)=?B$) ‘F F=B9=V J|)Xa)TmFJMX)Di6FXvMF”=V=VJV;m&kBD)”FF=c B8=V=’];)=VJV;m$mJFQ=FDw)DmFJMX]JFX8D)D XvMF”)=J|)XakTVJV;n$m;)JFX8D)DJMF=gaTQXg JMgXM)=?BFXT’F=?’Fa=FVJ)DmXvMF”=Vagd MVwDk@9QT’F=?’FVX)’)DmXvMF”=V’FJMFXFaV
hJXOFW~’=>^FaDR)*D=mETX*)aMYDib9=”U?]i?7″WzJ<FD*Qvb=B*]T<CVDVjrTEgQD?k)EBXXvMFFJ”F=VT|)”J)FDcm
~=Fa)DmXvMF”=V’Q?)’=VD)F'”FMDiw8D)QJMgXDi 8DQT?$)JFV9TmXvMF”=VMFaJFMVQDgXF’)B=JFd V8TlJ@TDvB8JMgXDkB8J|)’J8Q]F”)$DzaDgBvc B8F”X]=?vB8aJQF”]JFVrgDk’Q?)’=VJFVc 8TkXvMF”=V=;8DiBVuw)?VD)=)=T)MiBV;)VMw)D
QJJMgFX~=DFiau)’DMmX”v]NF”J=FV~=F’a)QD?)m’X=vVMFa”=DV)a’J”QDFi”D))D”iF;)D6)Fc
aD)w8~TzDmBD)6F’FVagQ6)BX]~~mBF$88X)?Dg V’g@FQTJFgNXD9=DVTmXF’] X’],VD=wDFQc
TMV8~X8vXNvFB”= )V?)a=JTMQFFB”)5DDi)DT8)$X=6vFB’DJFFV?)=BX?8JTFFV’Q85DBg@)Vd $J6g’D8$=iJFJ~F=~F=aF)aD)mDXmvaNJF”Q=FV”)DDiJ|J
VF?FVB8T)mBDm=DD)FX.6?mF=’Vc
Dv$6Bi’8kDgJ?DkQJFT|)”Dm6FBT)M8g?V”T)M9) D)”F D)X6F’DvB8 JMFXFaDmB8 JF’BkD=B8 DJ}
QX]]QF=iFJ=FF~?D=FmTa))JD?lFTu]JNX]XQVF=Dg)”X@F6;=8DFvQTaJgNQFQ6T|’)F’XmvFMTF|”)dc
=VJMFX)’)DvD)FJMgXDzDFVD)”FD)VTFN8aFXDFV FQF”FVQ)MX8Q)BJ|mJ’]=’]=VJV;m&mJ|9M)=?c
BM)=?$9BD)FJXMFD=vgX)vNFFJ”M)g=XDazD=FFQVTJQ8X?v$6JJ|MkgJX’=]’]=’]=’Q)) Duv’$6;)DJX|v)N’F?”F=V)DvJ$|6kJ’F’=^@=”)]$6M)@=8~@mBF’FXu’Dv;XVvXMF)”‘))=c =DT))?aMv)BaT8F=TVFJDV8;Tm&QmXJvMFMF=”=a)VB;)VQXXg)’)DJvMgBXM’)F==??B’F)X$6T
DJ|JF~=Fa)DmXvMF”Dm6FwkQ?D)”FagMVwDmJ@FBd “J|kQTNF;)J|)J9QFXDiu’;)’F=?’)$6

M)’gX;u$9 JFQ=]TV;) =VJV;u$)BV D XvMF”F=
B)Q9$FXagMV=VF’;)6FJM)XaT8 =VJV;u$8B gMV=QJFQ=]TV;)y!@);aD9~8)VX)’)Dv$6JF’e B8)DF=gMV=QXa6V;)9″DQJFTM)”DvTFXM JM)’DvQJFTN)”9T)?FX9D”)Di’FBg$)JFV8T8) MgXaFaF’JFX)’DFQT8a$6]”]M)=?Bg$9)Bt) =VJV;u$8 VJ?TD8 “VxV JM)’gX;u$)6F V =TFMif 6F”F?XvMF”F=a=uJ)Dv?)”FD9~8)VX)’)DFB VTFM8aFXDFBQ)MX8Q) VJV;u$9;)JFX8DDvM)=?e Bg$8V VJ?TD9″)aa”]TFwDi6FF’=@’V “]D)f ‘F$6g’a?F=Va6FM~)D8V$6]”_D;D)Q=tMX~=’F =FD$agMVwD);’F”] VJV;u$8;)JFX8DDvJM8M)=?e Bg$88QJF@VJM$FXJM8FX)N)Dm)8QT)D$8)N)=?BFf XD);$6]”] FM)=?BwDi6FJNF$)QVQJM8;mB 8″=FBJ?)TDva’tXF’V’F’MD86]59)D9$=v$6 JM)’J8QFXD)aD)w9QT)DvXvMF”F=JMmJ’)FJMgXf D)D);M)=?Bg$9)QagMVwDg’F”JM)’?V;)F’F”V F’ F=B9=V VJ@TD)D8 M)=@Bg$8) ‘F F=B8=V JM)XaT8FJMX)Di6FXvMF”=V=VJV;u$8B=)’];) =VJV;u$8JFQ=FDw)DmFJMX]JFX8DDvXvNF”F=JM)f Xa9 VJV;u$8 😉 JFX8DDv JM)V=ga QXF;) JMgX M)=?BFX ‘F=?’F a=uJ)Dm XvMF”=V agMVwDv ?8QT ‘F=?’F VX)’)Dm XvMF”=V’F JM)Xg’a=]
hJ$O6FW]~=>”F^’RD)D8E=T*FXYaMbiD9″=FD7?V8WTJi<F*Q”=E)]TDDvVBTiVa@!sX]DlBFJXFvTMNF)””=)VD8
JF~=F’)D8)XvMF”=V’GQ?)’=VD)F'”FMD);w8D)QJNgXf D);9D~T@g$8)JFV8T8)XvNF”=VNFaJFM)QDgXF’FBD JFV9T8)QJ?TDvB9JMgXD]B8JN)’J8QB8X~)F”)$D) aDgB]B8F”X]=@vB9QJtQF”B8JFVkXD8’GQ?)’f =VJFV9T8XvMF”=Va8DvBuw)?FBD)D=TFMv;)
V?N)w”)DFvD)QJJFNg~=XFD’));Du8′)NX”v]MF”=JVF~=’Ft’Q)?)D’8)=VXvaMFD”)=’V”QJDt)f;
QF”)Di;)6FaD)w8QT)DkBD)6F’FVagQ6FBX]~~); BF$89X)@DgV’?FQJF8PXD8=DVT8)XF’] $6]e
Q”8]5D,VgD?V=wMDVF~Q8XT8vXBvM)F?”)==VTMQFJBtQF5″D))DT9i$=Dv)BX6JFF’@D#FBV=XJF?9’TFV
B)$6D8$=iJF~=F’)D8)XvMF”=VDJN
a@FB)D8)5FBf “m=Jg’ JF~=F’)D8)QJtQF”)DiJFV8TkBD)f X6F’Dv$6Bi’9oDgJ?DkQJFTM)”Di6FBT)M8g@V”Tie M8)?)”FD)X6F’DvB8JM)Xg’a=FXvB8JF’B8)D=B9
DFTNJNQ]X]QF=iJTF)~J=?FFT’])D9F)=Fu?JkMX]XQVF=?g)”X?F68=DFvQagJQMF6QT’MF)’8
MF”=VQJtQF”)DvD)FJMgXD)DFV?)”FD)VTFM8aFXf DFVFQF”FV Q)NX8QFB JMkJ’_=)x=VJV;u$8JM8M)f
=?=’B)gM$)88=D?)BJFM)XV=DgvX)vFMFJ”MgFX=Da)D=FuQJ8Q?XF;8J$N6mJJM’g^X=)=x)’Q] Duv’$6;)DJXMv)M’F@F”=)VDv$J6N’mJF=’?^’=F)$x6N?k)~=8?FB’FuX’D;FvXXVvNXF)”‘F)=f
QD)QTFTF{V;)QXvMF”=FBVX)’)DvB’F=?’F$6 =TFMvB8 =VJV;u$8 JM)V=aV;) QXF;) JNgX M)=?BFf XDJP JF~=F’)D8)XvMF”Di6Fwq?@)”FagMVwD); J?FB”]JMpSTMF;JN)J8QFXDiu’;)X’F=@’F$6

68QJMF’V$T9QZMMDT)’,IMT6)J)M8F’F,
BFDf T6Q ,MFB T6) ‘T) F, JVM$6Q) TF T6) )D’VQ)M MMDT] 8Q ?8B8T)’ TF T6) ,I??FZ8D5 $FD’8T8FDQ MMDT] 9Q M),)NM)’ FD?] TF T6) $VQTFB)N 5FF’Q VQ8D54N$FBBFD’FB)QT8$VQ) 6)$@8B4MQ)MX9f $)$D”)JJ?8)’)8T6)MT’)@)QQ6FJZ6)M)T6) JMF’V$TZQ”FV56TFM T”)?FZB)DT9FD)’VT6Ff M8a)’Q)MX8$)Q6FJQ6))D’VQ)M8QF”?85T)’TFQ)T VJ$?8B8BB)’8T)?]Z6)DT6)’),)$TQJJ)M)’ “VTFD?]T8??T6))D’F,ZMMDT]J)M8F’ 6))D’f VQ)M8QF”?85T)’TF$FFJ)MT)TF$)NT8,]T6)$?9f B8D5′),)$TQD?]$FBJ@)T)’D’$?)D$$FM’8D5 TF6]58)D8$QTD’M’QJMF’V$TZ8@?”)$$)JT)’@D $Q)F,)?859″@)ZMMDT]$@8BT6)ZMMDT]J)M9f F’Z8??”)JNF?FD5)'”]T6)J)M8F’,MFBT6)’T)F, $?8BJJ?8$T8FDT8@?T6)’T)F,T=8D5FX)MT6)JNFf ‘V+T”])D’VQ)NFM T6)’T)T6))D’VQ)M8QF”?95f T)’TFT=)8TFX)N FF”T8DT6)Q)MX8$)VD’)MT68Q ZMMDT^)D’VQ)N8QF”?85T)’TF$)MT9,]68Q$?9B Z9T6’V?]$FBJ@)T)’4?@FZ8D5’F$VB)DTQM)$)8JT $)MT83$T)F,ZMNDT^$)MT83$T)F,8DQT??T8FD
-H7)A:ARHN[[FRVTOOFNE’U)`,B):$RT5QY)HZ :$6(8V$*Q6)R’KZ*)”%M]:)$AJAF`VBT:B-FFDDKQKVAQ@`))R
6) JNF’V$T ZQ ‘B5)’ “] VDJMF,)QQ8FD@ FM ZMFD58DQT??T8FDVQ)’8D$FDTMM]TFT6)JJ?9f $”?)8DQTMV$T8FDBDV@VQ)’9D$FDTMN]TF?)5? )D$TB)DTD’$FBBFDJMF$)QQF,VQ)FMVQ)’4M DFT6)MJVMJFQ)Z68$66Q”))D’)Q85D)’/FM 6)
BJMF8’DVT)$DTZD$Q)’B65))J’M”F]’VVD$T$ZM)’Q’,IBMFM58D)Q’V”2]$’8)8MDTT F$’$8′)DTF,4)N,$))$BTQF;)DV,NV)D$DT8FTVDN??8T’]8Q$QVT)Q)M’3″M)]?,F?FZf
‘V@9T]F,Q85D?)?)$TMFB5D)T8$3)?’8DT)M,)M)D$) )T$6)JMF’V$TZQB)$6D8$??]’B5)’)5 “MF=)D”VTTFD0?? B5)$VQ)'”]VQ) F, VDQV9T”?)B)’83??8D5Q)J)D'”?)QVJJ@8)Q”e
T6T8)5M68)TQ)BFNJ)”M]TVVDN)QQV8T68″5?6)Z6VFBM=98’D85T_$FLDV’8=T)8FQDQ)5
)J9MBF’83$T8FDFMFT6)M08?VM)$T8FDTFT6)
JMF’V$T”]VDVT6FM8a)’J)MQFDD’VQ)M’8’DFT ,JJMVNFFMBX$6)’)QD)TF VF5D6J6MT8FQ’MVF95$DT6QJTMT)FQ)$D?QT8))BQ’Z’T6F8B$)VD)BT6)D)D’T$QJ??’8B9$1)8)DFM5Q,
JMF’V$T$DDFT”)9D’)DT83)’$$FM’8D5TFT6)JM)f Q)DT)”F$VB)DTQ)5 T6)Q)M8?DVB”)MFMT6) ZMMDT]Q)@6Q”))D’B5)’

B>B#B4B 5B#/*5#46B
B”B

B BA=?#/:B @’4,<B 2’16%.*,#B ‘.B
B
B
B
B #9B
B
B
B
B 4’2 7 *412#)#(#45&2&;B 888(#45&2&;B

B >B#B4B
‘+.B B “B
BB2/0B
@’4,<B 2’16%.*,#B !.B
B
BB

B $9B
B
BB
B
4’2 7*4%2/0(#45&2&;B 888(#45&2&;B

#45B .64B DV
B#B</50&)B B B BB2#5*4.#7#B .07’/4-<B 2’16%.*,#B !.B
B
B
B B #9B
B
B
B BB (#451.64(#451.644,B
888(#451.644,B

Jótállási jegy
A termék gyártója: FAST CR, a.s. (U Sanitasu 1621, ícany u Prahy 251 01, Csehország)
A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi importre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:
A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történ átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesít vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstl számított 24 hónapig, míg 250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó idtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezteti üzembe, akkor a jótállási határid a termék átadásától kezddik. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási id a termék átadásától számított 12 hónap.
A jótállási igény a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezéstl) számított (i) 1 évig – 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig – 250.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén a terméket értékesít vállalkozásnál, annak székhelyén, vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve mindhárom esetben a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az elz (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthet. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerzdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlen igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy rizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint – (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelel határidn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fzd érdeke megsznt, akkor a fogyasztó megfelel árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerzdéstl. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a jótállási idtartam alatt a termék els alkalommal történ javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltér rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követ 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a jótállási idtartam alatt a termék három alkalommal történ kijavítást követen ismét meghibásodik, a fogyasztó eltér rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a jótállásra kötelezett költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétl számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltér rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határid eredménytelen elteltét követ nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határid eredménytelen elteltét követ nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. A fogyasztó a hiba felfedezését követen késedelem nélkül, legkésbb a felfedezéstl számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidben érvényesíthet! Mindazonáltal a jótállási határid meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idvel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszeren nem használhatta. Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelel határidben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tzött megfelel határid elteltétl számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthet bíróság eltt, ha a jótállási id már eltelt. E határid elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerül költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstl) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesít vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen). Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere idtartama a 15 napot meghaladja, akkor tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható idtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó elzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket ­ jármvek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésrl, valamint az el ­ és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy ­ a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén ­ a javítószolgálat gondoskodik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követen keletkezett, így például ha a hibát nem rendeltetésszer használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszertlen javítás fogyasztó feladatát képez karbantartási munkák elmulasztása normál, természetes elhasználódásra visszavezethet (pl. elem lemerülése) vagy üzemszer kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból ered jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fvárosi) kereskedelmi és iparkamarák által mködtetett békéltet testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltet testületek elérhetsége: https://bekeltetes.hu/ index.php?id=testuletek).

revision 01/2021

2310, Szigetszentmiklós Kántor u. 10

A keresked tölti ki

Megnevezés:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Típus:……………………………………………………………… Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) idpontja: 20…… ………………hó………….nap.

Keresked bélyegzje:

Keresked aláírása: …………………………………

Keresked címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó A keresked vagy szerviznél történ közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének idpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel idpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának idpontja:………………………………………………………

A jótállás ­ kijavítás idtartamával meghosszabbított ­ új határideje:……………………………………………

Szerviz pecsétje:

Keresked pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó
A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. A csere idpontja: ………………………………………………… Keresked bélyegzje:

Tisztelt Fogyasztó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetsége:
FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Zolemba / Zothandizira

FIELDMANN FZF 4008-E Electric Garden Vacuum Cleaner [pdf] Buku Logwiritsa Ntchito
FZF 4008-E Electric Garden Vacuum Cleaner, FZF 4008-E, Electric Garden Vacuum Cleaner, Garden Vacuum Cleaner, Vacuum Cleaner

Zothandizira

Kusiya ndemanga

Anu email sati lofalitsidwa. Amafuna minda amalembedwa *