BXRV500E Robot Vacuum Cleaner

Information mankhwala

This product is a walking assist device designed to help individuals with mobility issues. The device has a sensor for monitoring the surface it is being used on and alerts the user with a sound if there is an issue with the surface. The device has a control panel for operating it and a mode for walking inside the home.

Malangizo Ogwiritsira Ntchito Zogulitsa

  1. Ikani chipangizocho pamalo athyathyathya.
  2. Use the control panel to turn on the device.
  3. Select the “Jdi Dom” (Walk Inside Home) mode.
  4. The device will monitor the surface it is being used on and alert you with a sound if there is an issue.
  5. If you hear an alert, stop using the device and check the surface before continuing.

Note: If the device is not functioning properly, check the surface sensor for any debris or damage. If issues persist, contact customer support for assistance.

ROBOTICKÝ VYSAVAC BXRV500E

Zowopsa,
Dkujeme Vám za zakoupení produktu znacky BLACK + DECKER. Mzeme Vám zarucit uzivatelskou spokojenost a dlouhou zivotnost produktu díky technologii, designu a funkcnosti, které pevysují i ty nejnárocnjsí standardy kvality.
– Ped prvním spustním pístroje si, prosím, pozorn pectte následující instrukce a pípadn se k nim pozdji vrate. Nepostupování dle tchto instrukcí mze následn vést k nehod.
BEZPECNOSTNÍ RADY A UPOZORNNÍ
– Tento pístroj mze být pouzíván dtmi starsími 8 let a osobami trpícími snízenými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi ci osobami s nedostatkem zkuseností nebo znalostí v pípad, ze na n bude dávat pozor povená osoba; pípadn obdrzí instrukce týkající se bezpecného pouzití pístroje a zárove budou srozumni s moznými riziky.
– Cistní a údrzba by nemla být provádna dtmi bez dozoru. – Tento pístroj není hracka. Pozorn hlídejte dti a ujistte se, ze si s pístrojem nehrají. – Ped sesrotováním pístroje musí být vyjmuta baterie. – Pi vyjímání baterie musí být pístroj odpojen od sít. – Baterie musí být bezpecn likvidována. – Tento pístroj je pouze pro domácí pouzití, nikoli pro profesionální ani prmyslové
pouzití. – Pokud pístroj nepouzíváte nebo se jej chystáte cistit, odpojte nabíjecku na baterie ze
sít. – Tento pístroj obsahuje píslusenství s otocnými cástmi. Do tchto cástí se mze
zachytit volné oblecení, bizuterie nebo dlouhé vlasy. Vhodn se oblékejte. Nenoste volné oblecení nebo sperky. Dejte si vlasy, oblecení a rukavice dál od pohyblivých cástí. – Zaízení pouzívejte pouze s nabíjecí jednotkou urcenou pro pístroj, která byla dodána ve stejném balení. – Zaízení pipojte pouze do bezpecné sít s nízkým naptím, který koresponduje s informací na hodnotícím stítku.

– Pokud je síová pípojka poskozena, musí být vymnna výrobcem nebo pracovníkem autorizovaného servisu. Nezkousejte pístroj sami rozebrat ani opravit, vyhnete se pípadnému riziku.
– Ped zapojením pístroje se ujistte, ze naptí uvedené na hodnotícím stítku odpovídá síovému naptí.
– Zapojte pístroj do sít, která má minimáln 10 ampér. – Zástrcka pístroje musí kompletn korespondovat se zásuvkou. Neupravujte zástrcku.
Nepouzívejte zástrckové adaptéry. – Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepouzívejte napájecí kabel ke zvedání, drzení ani
jej nevytrhávejte z baterie. – Nedotýkejte se zástrcky mokrýma rukama. – Nepouzívejte pístroj, pokud je napájecí kabel ci zástrcka poskozená. – V pípad, ze se jakákoli cást krytu rozbije, okamzit pístroj odpojte ze sít, vyhnete
se tím riziku vzniku elektrického soku. – Pístroj nepouzívejte, paklize spadl na zem a jsou na nm viditelné známky poskození. – Vyhnte se jakémukoli kontaktu tekutin, které mohou vytékat z baterie. Pi kontaktu
s ocima je okamzit vypláchnte a vyhledejte lékaskou pomoc. Tekutina uvolnná z baterie mze zpsobit podrázdní nebo popáleniny.
POUZITÍ A PÉCE:
– Nepouzívejte pístroj, pokud jeho cásti zcela nesedí. – Nepouzívejte pístroj pro sbr vody ani jakékoli jiné tekutiny. – Pístroj nepouzívejte, pokud tlacítko vypnout / zapnout nefunguje. – Pokud pístroj nebudete njakou dobu pouzívat, vyjmte z nj baterie. – Pístroj uchovávejte mimo dosah dtí a/nebo z dosahu osob se snízenými psychickými,
fyzickými ci mentálními schopnostmi ci osobami bez dostatecných znalostí ci zkuseností. – Nespoustjte pístroj na povrchu, kde jsou kovové pedmty jako hebíky nebo sroubky. – Nikdy nevysávejte horké ani ostré pedmty (nedopalky od cigaret, popel, hebíky, atd.).

– Nikdy nepouzívejte pístroj ke sbru vody, toxické látky nebo holavé ci vzntlivé tekutiny.
– Nespoustjte pístroj v pítomnosti ohn ci jiných výbusných zaízení, pípadn holavých výpar / tekutin.
– Pro prevenci vzniku mozných rizik vzdy vysavac po pouzití uklite. – V zádném pípad baterii / baterie nikdy neotvírejte. – V pípad, ze baterii / baterie nepouzíváte, uchovávejte ji / je z dosahu jiných kovových
pedmt jako jsou kanceláské sponky, mince, klíce, sroubky, aj., jelikoz si mohou navzájem poskodit kontakty. – Nezkratujte kontakty baterie, mohli byste zpsobit explozi ci ohe. – Baterie by mly být uchovávány pi teplot nizsí 40°C. – Baterie dobíjejte pouze pomocí nabíjecky dodané výrobcem. Nabíjecka, která je vhodná pro jiný typ baterie, mze zpsobit výbuch ci riziko vzniku ohn pi nabíjení jiných typ baterií. – Pístroj pouzívejte pouze s bateriemi k tomu urcenými. Pouzití jiné / jiných baterií mze zpsobit riziko vzniku ohn ci výbuchu. – Pístroj je pouze pro pouzití uvnit domácnosti.
SERVIS:
– Ujistte se, ze je pístroj servisován pouze odborníky, a soucásti ci píslusenství jsou vymovány pouze za originální díly.
– POZOR: V pípad, ze nebudete postupovat pi cistní pístroje dle návodu, mze vzniknout riziko vzniku pozáru.
– Nedodrzení pokyn mze vést ke zrusení záruky a umozuje tak výrobci záruku anulovat a neuplatovat.
POPIS:
POHLED SHORA
A) Vrchní kryt robotického vysavace

B) Pásek proti poskrábání C) Infracervený senzor celního nárazu D) Provozní tlacítko E) Cervená kontrolka znacící chybovost F) Provozní svtlo G) Svtelný indikátor nabíjení H) Tlacítko prachového zásobníku
POHLED ZESPODU
I) Senzory proti pádu J) Bocní kartáce K) Kontaktní body pro nabíjení L) Otocná kolecka M) Pravé kolo N) Levé kolo O) Hlavní otocný kartác R) Gumový kartác S) Kryt baterie NABÍJECÍ ZÁKLADNA
U) Nabíjecí stanice V) Senzorová stanice W) Nabíjecka X) Kontaktní body nabíjecky ZÁSOBNÍK PRACHU
Y) Zásobník prachu Z) Kryt prachového zásobníku AA) Textilní pedfiltr AB) Filtr EPA AC) Houbový filtr H) Tlacítko pro vyprázdnní prachového zásobníku

ZÁSOBNÍK VODY AE) Zásobník vody AF) Mop s mikrovlákny AG) Hermetické víko na zásobník vody AH) Samocistící kartác

OVLADAC

(AI) Tlacítko rezimu Automatický úklid
Tlacítko úklidového rezimu Jdi dom (automaticky se vrátí do (AJ) nabíjecí stanice) (AK) Ovládací tlacítka (nahoru / dol / vpravo / vlevo)

(AL) Tlacítko start / stop (AM) Tlacítko výbru casu (AN) Tlacítko výbru programu (AP) Tlacítko rezimu Cistní roh (AQ) Tlacítko rezimu Úklid pokoje

POZNÁMKA: Ped prvním pouzitím ovladace do nj vlozte 2 AAA baterie*. Ujistte se, ze kladné a záporné póly jsou umístny ve správné poloze v prostoru pro baterie.
· Baterie nejsou zahrnuty
Pokud model Vaseho zaízení neobsahuje píslusenství popsané výse, mzete je taktéz zakoupit zvlás prostednictvím Servisu technické asistence.

DLEZITÉ:
Kabely a dalsí pedmty na podlaze mohou pekázet v mobilit vysavace. Ped pouzitím robotického vysavace tyto pedmty uklite.

– Robotický vysavac pouzívejte pouze na kobercích s krátkým vlasem. – Nábytek mensí nez 8 cm mze vysavac zablokovat. Nadzvednte tento nábytek, pokud
si pejete vysát i pod ním. – Pro zamezení pádu ze schod, v pípad nedostatecné funkcnosti senzor, umístte
ped schody bezpecnostní zábranu.
INSTALACE – Ujistte se, ze jsou z pístroje odstranny vsechny obalové materiály.
Pozice nabíjení: – Zapojte nabíjecku do nabíjecí stanice. – Umístte nabíjecí stanici rovn vedle stny.

– Pro dosazení dobrého signálu nechejte okolo stanice rádius 1m doprava a doleva a 3m ped stanicí.
– Zapojte adaptér do sít.
– Pokud odstraníte nabíjecku pi nabíjení, mzete tím zpsobit nemoznost optovné nabití pístroje.
– Bhem úklidu nehýbejte nabíjecí stanicí. NABÍJENÍ BATERIE
– Varování: Nová baterie není zcela nabitá. Ped prvním pouzitím v pístroji vsak musí být zcela nabitá.
– Baterii nabíjejte pi pokojové teplot v rozmezí 4 az 40°C. Manuální nabíjení

– Vlozte robota do nabíjecí stanice a ujistte se, ze automatické nabíjecí kontakty jsou správn srovnány.
– Modrá svtelná LED kontrolka (D) zacne blikat. Ihned jak pestane blikat a zbarví se mode, vysavac je nabitý.
– Ped prvním pouzitím nabíjejte vysavac 4 hodiny. Manuální nabíjení prostednictvím ovladace
– Kdyz je pístroj v pohotovostním rezimu nebo v úklidovém rezimu, stisknte tlacítko pro aktivaci rezimu nabíjení.
Automatické nabíjení – V pípad nízké baterie se ovládací tlacítko (D) zbarví mode a zacne blikat v nabíjecím módu. – POZNÁMKA: Kdyz se baterie blízí vybití, vysavac se automaticky vrátí do nabíjecí stanice pro dobití.

– POZNÁMKA: Pokud není nabíjecí stanice pístupná, vysavac se nemze nabít. Následn se vrátí do základní pozice a úklidový rezim se perusí. V tomto pípad manuáln umístte vysavac do nabíjecí stanice, aby se mohl správn nabít.
– POZNÁMKA: Zaízení se nemusí vrátit do základny taktéz z dvodu vícero pekázek, které je nemozné pejet, ci kompletnímu vybití.
MANUÁLNÍ PROVOZ VYSAVACE Zapnutí vysavace
– Stisknte ovládací tlacítko (D) po dobu 2 sekund pro zapnutí. Rozsvítí se cervená kontrolka (pohotovostní rezim).
Rezim automatického úklidu – Krátce stisknte ovládací tlacítko (D) pro spustní úklidu v Automatickém rezimu. Kontrolka se rozsvítí mode a zacne automaticky uklízet.
Rezim automatického dobíjení – Kdyz je pístroj v pohotovostním nebo úklidovém rezimu, dvojit stisknte provozní tlacítko (D), které se následn zbarví mode a zacne blikat. To znamená, ze se spustil rezim automatického dobíjení.

Kontrolky provozu Status Vypnutí
Zapnutí
Úklid
Dobíjení Nabíjení Chyba Zcela nabito

Zobrazení Kontrolka je vypnutá
Svítí cervená kontrolka
Svítí modrá kontrolka
Bliká modrá kontrolka Bliká modrá kontrolka Bliká cervená kontrolka a pípá Svítí modrá kontrolka

Provoz
Krátce stisknte pro pohotovostní rezim
Dlouze stisknte 4 sekundy pro vypnutí
Dlouze stisknte 2 sekundy do pohotovostního rezimu
Krátce stisknte pro spustní automatického cistní
Dvojit kliknte pro volbu rezimu nabíjení

PROVOZ VYSAVACE PROSTEDNICTVÍM OVLADACE

Pokyny k funkcím Start / stop (tlacítko)
Tlacítko dopedu

Informace o funkcích 1. Kdyz je pístroj v pohotovostním rezimu, stisknte tlacítko pro rezim automatického cistní 2. Kdyz je pístroj v jakémkoli rezimu, stisknte tlacítko do pepnutí do pohotovostního rezimu. 3. Pi casování stisknte tlacítko pro potvrzení nastavení.
Dlouze stisknte tlacítko a pístroj se posune dopedu.

Tlacítko otocení doleva Tlacítko otocení doprava Tlacítko zpt / dozadu

Pi uvolnní se pestane pohybovat.
Dlouze stisknte tlacítko a pístroj se otocí proti smru hodinových rucicek; pi uvolnní se zastaví. Dlouze stisknte tlacítko a pístroj se otocí po smru hodinových rucicek; pi uvolnní se zastaví. Dlouze stisknte tlacítko a pístroj se otocí o 180°, poté dopedu; pi uvolnní se zastaví.

PROCES PÁROVÁNÍ
– Pokud ovladac nereaguje, zkontrolujte baterii. Pokud problémem není baterie, je nutné spárovat ovladac s vysavacem následovn:
– V pohotovostním rezimu stisknte po dobu 6 sekund tlacítko , dokud nezacne mode blikat. Mezitím stisknte na ovladaci az do doby, nez uslysíte pípnutí.
– Alternativním esením je stisknutí tlacítka a zárove ve vypnutém rezimu po dobu 3 sekund. Jakmile uslysíte pípnutí, párování je dokonceno.

PERUSENÍ VYSAVACE
– Pro zastavení vysavace stisknte provozní tlacítko (D) nebo stisknte tlacítko zapnout / vypnout na ovladaci.

– Pro obnovení úklidového rezimu stisknte opt provozní tlacítko (D) nebo opt stisknte tlacítko zapnout / vypnout na ovladaci.

– Aby se vysavac vrátil zpt do nabíjecí stanice (U), stisknte tlacítko dom.

rezimu Jdi

VYPNUTÍ VYSAVACE

– Pro vypnutí vysavace stisknte provozní tlacítko (D) do doby, nez se provoní kontrolka vypne.

ÚKLIDOVÉ REZIMY REZIM AUTOMATICKÉHO ÚKLIDU
– Vysavac zacne automaticky vysávat a kombinovat rzné rezimy úklidu do jednoho, který optimalizuje úklid Vasí domácnosti na maximum. Pro spustní rezimu automatického úklidu stisknte na ovladaci tlacítko .
– Kdyz úklidový rezim skoncí nebo se vybije baterie, vysavac se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

REZIM CISTNÍ ROH
– Jakmile vysavac dokoncí cistní volného prostranství na podlaze, pouzijte rezim cistní roh, abyste se ujistili, ze bylo uklizeno okolo zdí a nábytku.

– Pokud preferujete rychlejsí úklid roh, stisknte na ovladaci tlacítko . REZIM ÚKLIDU MALÉHO POKOJE

– Kdyz je nutné uklidit specifickou místnost, stisknte na ovladaci tlacítko

.

– Jakmile je úklid hotový, robot se zastaví. – Ujistte se, ze jsou pi tomto rezimu vsechny dvee pokoje zavené.
REZIM JDI DOM
– Rezim, pi kterém se vysavac automaticky vrátí do nabíjecí stanice v pípad, ze je baterie na hranici 30% .
– Pro aktivaci rezimu Jdi dom stisknte na ovladaci tlacítko .
REZIM CISTNÍ ZÁSOBNÍKU VODY
– Jakmile je podlaha cistá, mzete na vysavac pipojit zásobník na vodu (AE). Zásobník na vodu funguje zpsobem odkapávání tak, aby se mop navlhcil a vytel podlahu.
– Otevete uzavený kryt zásobníku (AG) a nalijte vodu dovnit.

– Ujistte se, ze je mop bezpecn pipnutý.
– Pipojte zásobník na vodu k vysavaci. Následn mzete zacít proces úklidu výbrem zvoleného úklidového rezimu.
DLEZITÉ: Venku mop nepouzívejte. Odstrate koberce, vyhnete se jejich poskození.

– Ped nabíjením vysavace odstrate zásobník na vodu a mop.
PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU
– Robotický vysavac má nastavení plánování úklidu, který umozuje pizpsobení úklidu v domácnosti.
– Toto nastavení mze být potvrzeno pouze prostednictvím ovladace. – DLEZITÉ: – Ujistte se, ze je pi nastavování casu nebo hodin ovladac v dosahu vysavace. – Ujistte se, ze je spínac v pozici Zapnuto.

1) NASTAVTE HODINY NA OVLADACI – Na ovladaci stisknte tlacítko a zacne blikat výbr casu.

– Stisknte smrovací tlacítka

nebo a vyberte pozadovaný cas.

– Stisknte smrovací tlacítka nebo a vyberte minuty nebo hodiny. – Stisknte tlacítko , jakmile máte casovac nastavený.

2) NASTAVENÍ ÚKLIDOVÝCH HODIN

– Na ovladaci stisknte tlacítko

a zacne blikat výbr casu.

– Stisknte smrovací tlacítka

nebo a vyberte pozadovaný cas.

– Stisknte smrovací tlacítka nebo a vyberte minuty nebo hodiny. – Stisknte tlacítko , jakmile máte casovac nastavený.

3) ZRUSENÍ NASTAVENÍ ÚKLIDOVÝCH HODIN – Podrzením tlacítka (AN) na ovladaci po dobu 4 sekund zacne vysavac pípat. Potvrdí
tak, ze jsou úklidové hodiny zrusené.

ÚDRZBA

– Odpojte nabíjecku baterií ze sít a nechte ji vychladnout pedtím, nez ji zacnete jakkoli cistit.
– Vybavení cistte vlhkým hadíkem s nkolika kapkami saponátu a poté jej osuste. – Pro cistní pístroje nepouzívejte rozpoustdla ani produkty s kyselým ci zásaditým pH
jako jsou blidla nebo abrazivní pípravky. – Nedovolte, aby se voda ani jiná tekutina dostaly do vzduchových prduch. Zamezíte
tím riziko poruchy vnitních soucástí. – Nikdy nenote pístroj do vody ani jiné tekutiny, ani jej necistte pod tekoucí vodou. – Nikdy nenote konektor do vody ani jiné tekutiny, ani jej necistte pod tekoucí vodou.

BXRV500E Kos na prach Filtry Rolovací kartác Postranní kartáce
Senzory Nabíjecí konektory Otocná kolecka

Cistní Po kazdém pouzití Jednou za týden Jednou za týden Jednou za msíc
Jednou za msíc Jednou za msíc Jednou za msíc

Frekvence náhrady
Kazdé 2 msíce Kazdých 6-12 msíc Kazdé 3-6 msíc (nebo pi viditelném poskození)

USKLADNNÍ: – Po kazdém pouzití vycistte zásobník na prach. – Pokud pístroj nebudete delsí dobu pouzívat, zcela nabijte baterii a uskladnte ji na suchém míst.
CISTNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH Vyprázdnní prachového zásobníku

– Po kazdém pouzití vyprázdnte prachový zásobník. – Z pístroje vyjmte zásobník na prach.
– Nejprve otevete pepázku a následn vysypte prach.
Cistní filtru a prachového zásobníku – Vycistte prachový zásobník pomocí cistícího kartáce:
– Vytáhnte filtry, utete prach pomocí cistícího kartáce.

– Optovn vlozte filtry do prachového zásobníku. – Vlozte zásobník do pístroje.
VÝMNA BATERIE: – POZOR: Je dlezité, aby byly baterie zcela vybité pedtím, nez je vytáhnete z pístroje. – POZOR: Pi vyjímání baterií musí být zaízení odpojeno od sít. – Jakmile je pístroj tém vybitý, pro výmnu ci vytáhnutí baterií postupujte následovn – Vyjmte baterie a odpojte cást, která spojuje baterie se zaízením. – Do zaízení zapojte nové baterie, poté je zatlacte smrem dol do prostoru pro baterie.

A – Namite koncovku a bhem zapojování ji vlozte B ­ V opacném smru ji bhem zapojování vytáhnte

Cerná

Cervená

CISTNÍ MOPU – Mop umyjte vodou a nechte jej uschnout.
CISTNÍ HLAVNÍHO KARTÁCE A POSTRANNÍCH KARTÁC – Otevete víko, vyjmte kartác a vycistte daný segment vlhkým hadíkem.

– Vycistte hlavní rotacní kartác. Ostíhejte vlasy / chlupy, které jsou namotané na kartáci pomocí cepele, která je soucástí samocistícího kartáce.
– Pomocí sroubováku odsroubujte sroubky na postranních kartácích.
– Vytáhnte postranní kartác, vyhote vlasy / chlupy a necistoty, které jsou na povrchu a uvnit postranního kartáce.
CISTNÍ OTOCNÉHO KOLECKA VYSAVACE: – Pomocí cistícího kartáce pravideln cistte pední, levá a pravá kolecka.

CISTNÍ SENZOR PROTI PÁDU: – Pro správnou funkcnost senzor casto odstraujte prach pomocí samocistící nebo vlhké utrky.
Senzor pro monitoring povrchu
Infracervený senzor
CISTNÍ KONTAKTNÍCH BOD – Vycistte automatické kontaktní body pomocí cistící utrky a suché utrky.
OPRAVA – Pokud se objeví jakýkoli problém nebo je pístroj poskozený, pineste jej do autorizovaného servisu. Nesnazte se sami rozebrat ani opravit pístroj, jelikoz to mze být nebezpecné.
PRO PRODUKTY VERZE EU A/NEBO V PÍPAD POZADAVKU VASÍ ZEM: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

– Balicí materiály tohoto pístroje je mozné sbírat, tídit a recyklovat. Paklize se je rozhodnete zlikvidovat, pouzijte k tomu urcené kontejnery pro jednotlivé typy odpadu.
– Produkt neobsahuje koncentraci látek ohrozujících zivotní prostedí.
Tento symbol znamená, ze pokud se rozhodnete zlikvidovat produkt po konci jeho zivotnosti, pineste jej do autorizovaného pracovist likvidace, kde probíhá sbr elektrického a elektronického odpadu (WEEE).
Tento symbol znamená, ze pístroj mze obsahovat baterie; ped likvidací produktu je uzivatel musí vyjmout. Nezapomete, ze baterie musí být likvidovány v kontejnerech jim urcených. Neházejte je do ohn. Tento pístroj vyhovuje smrnici 2014/35/EU o Nízkém naptí, smrnici 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilit, smrnici 2011/65/EU o Restrikcích pouzívání urcitých nebezpecných látek v elektrických a elektronických zaízeních a smrnici 2009/125/EC o Pozadavcích ekologického designu pro produkty související s energiemi.
ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENCE – Tento produkt je pod ochrannou zárukou v souladu se soucasnou legislativou. Chceteli prosadit svá práva nebo zájmy, navstivte kteroukoli z nasich pobocek technické asistence. – Nejblizsí z nich mzete najít pod následujícím odkazem: http://www.2helpu.com/ . – Taktéz nás mzete pozádat o informace (viz zadní strana manuálu). – Tyto instrukce a jejich nejnovjsí verze si mzete stáhnout na http://www.2helpu.com/ .

Indikátor chyby Cervená kontrolka bliká dvojit s jedním zvukem
Cervená kontrolka bliká trojit s jedním zvukem
Cervená kontrolka bliká ctyikrát s jedním zvukem
Cervená kontrolka bliká ptkrát s jedním zvukem

Název chyby Chyba levého kolecka
Chyba pravého kolecka Pístroj nemze sbírat
Chyba pedního kolecka

Cervená kontrolka bliká sestkrát s jedním zvukem
Cervená kontrolka bliká sedmkrát s jedním zvukem

Chyba kontroly povrchu
Slabá baterie

Cervená kontrolka

Chyba pedního

bliká osmkrát s jedním nárazníku

zvukem

Cervená kontrolka bliká devtkrát s jedním zvukem

Chyba hlavního kartáce

Cervená kontrolka bliká desetkrát s jedním zvukem

Chyba postranního kartáce

Cervená kontrolka bliká jedenáctkrát s jedním zvukem Cervená kontrolka bliká dvanáctkrát s jedním zvukem

Chyba kontroly stn Chyba vtrácku

Cervená kontrolka bliká ctrnáctkrát s jedním zvukem

Chyba nabíjení

Chyba Levé kolecko se neotácí, je peplnné
Pravé kolecko se neotácí, je peplnné
Pístroj se nadzvedne a zastaví v 1 vtein
Pední kolecko se zaseklo a nemze se otácet.
Nalezena chyba pi kontrole povrchu / podlahy Baterie je extrémn slabá (ale ne v kritickém bod pro dobití) Náraz se pepne doleva a pravou stranu nelze dát do pvodního stavu Kolecko hlavního kartáce je peplnné, nebo nedostatecn naplnné Kolecko postranního kartáce je peplnné, nebo nedostatecn naplnné Nalezena chyba pi kontrole stn.
Vtrácek se neotácí pi vysokém proudu
Pístroj není mozné nebít / neukazuje stav nabití

esení Zkontrolujte, jestli se na levém kolecku nco nenachází . Zkontrolujte, jestli se na pravém kolecku nco nenachází. Vrate pístroj zpt na zem. Nenechte jej ve vzduchu. Zkontrolujte, jestli se na malých pedních koleckách nenachází necistoty. Zkontrolujte, jestli není kontrolka senzoru zakryta. Umístte pístroj do nabíjecí stanice.
Zkontrolujte, jestli je nárazník v poádku.
Zkontrolujte, jestli se na hlavním kartáci nenachází cizí pedmty. Zkontrolujte, jestli se na postranním kartáci nenachází cizí pedmty. Zkontrolujte, jestli není kontrolka senzoru zakryta. Zkontrolujte, jestli jsou cásti vtrácku uvolnné nebo jsou v nich zachyceny cizí pedmty ci necistoty. Zkontrolujte, jestli je pístroj správn zapojen do nabíjecí stanice.

Zolemba / Zothandizira

BLACK DECKER BXRV500E Robot Vacuum Cleaner [pdf] Buku Logwiritsa Ntchito
BXRV500E Robot Vacuum Cleaner, BXRV500E, Robot Vacuum Cleaner, Vacuum Cleaner

Zothandizira

Kusiya ndemanga

Anu email sati lofalitsidwa. Amafuna minda amalembedwa *